Onze kantoren en showroom zijn tijdelijk gesloten.

Unizo E-commerce label

Gedragscode UNIZO e-commerce label

Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het “UNIZO e-commerce label”). Met deze Gedragscode van het UNIZO E-commerce label (de “Code”) wil UNIZO de vertrouwensrelatie tussen consument en handelaar binnen het domein van e-commerce maximaal bevorderen. Dit systeem van zelfregulering maakt het mogelijk dat handelaars die de Code aanvaarden en wiens e-commerce website voldoet aan de basisvereisten zoals vooropgesteld in deze Code zich met het UNIZO e-commerce label kenbaar kunnen maken aan de consument.

De Code bevat de minimale vereisten waaraan moet worden voldaan om het UNIZO e-commerce label te kunnen bekomen. In geen geval is het de betrachting van de Code om in de plaats te treden van de geldende wetgeving.

Artikel 1. Definities
Een overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen een verkoper en een consument inzake producten of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand. Hierbij wordt uitsluitend gebruik gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf.

Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van verkoper en consument kan worden gebruikt voor de sluiting van een overeenkomst tussen deze partijen.

Artikel 2. Toepassingsgebied en toekenningvoorwaarden UNIZO e-commerce label
UNIZO is eigenaar van het UNIZO e-commerce label en is exclusief gemachtigd om het UNIZO e-commerce label toe te kennen en in te trekken volgens de bepalingen van deze Code.

Het UNIZO e-commerce label staat ter beschikking van leden van UNIZO die:
-          Ondernemer zijn en beschikken over een geldig ondernemingsnummer;
-          Overeenkomsten op afstand afsluiten met consumenten in België;
-          Zich akkoord verklaren met de algemene voorwaarden van het UNIZO e-commerce label, zoals neergelegd in deze Code;
-          Zich akkoord verklaren met de certificatieprocedure (zie artikel 4 van deze Code) en hun e-commerce website ervoor aanmelden;
-          De kosten verbonden aan de certificatieprocedure betalen ten bedrage van 250 euro exclusief BTW;
-          Jaarlijks het UNIZO-lidgeld betalen;
-          De UNIZO geschillencommissie erkennen (zie artikel 6 van deze Code);
-          Een positief rapport hebben ontvangen van het UNIZO audit-comité na controle van hun e-commerce website op de naleving van deze Code;
-          Periodiek deelnemen aan de UNIZO e-commerce enquête ter bevordering van de sector;
-          Erkennen dat deze Code geenszins in de plaats treedt van de toepasselijke wetgeving, die zij verklaren te zullen naleven.

Het UNIZO e-commerce label mag in alle communicatie naar klanten toe worden gebruikt. Het UNIZO e-commerce label mag echter onder geen enkel beding grafisch worden aangepast. Op de gecertificeerde e-commerce website moet het UNIZO e-commerce label doorklikken naar volgende pagina: http://www.unizo.be/e-commercelabel/labeldragers.jsp.


Artikel 3. Voorwaarden verbonden aan het UNIZO e-commerce label
3.1 Informatie en Doorzichtigheid

3.1.1. Informatie vooraf
Bij de tekoopaanbieding op afstand moet de consument ondubbelzinnig, op heldere en begrijpelijke wijze ingelicht worden door elk middel dat aangepast is aan de gebruikte techniek voor communicatie op afstand.

De consument moet daarbij gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegang krijgen tot de volgende informatie:
-          De identiteit (naam of handelsnaam) van de verkoper en zijn geografisch adres;
-          Een telefoonnummer en een e-mailadres van de verkoper;
-          Het ondernemingsnummer en BTW nummer van de verkoper;
-          De belangrijkste kenmerken van het product of de dienst (duidelijke omschrijving);
-          De prijs van het product of de dienst (“all-in prijs”, d.w.z. inclusief BTW en andere verplicht door de consument te betalen taksen);
-          De leveringskosten, in voorkomend geval;
-          De geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs;
-          De wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst (betaalmogelijkheden, leveringstermijn, etc.);
-          Het al dan niet bestaan van een herroepingsrecht;
-          De wijze van terugneming en teruggave van het product, met inbegrip van de eventueel daaraan verbonden kosten;
-          Waar passend, de minimumduur van de overeenkomst in geval van overeenkomsten voor duurzame of periodieke dienstverlening of productlevering;
-          Wanneer een activiteit aan een vergunningsstelsel is onderworpen, de gegevens over de bevoegde toezichthoudende autoriteit;
-          Wat gereglementeerde beroepen betreft :
a)      de beroepsvereniging of beroepsorganisatie waarbij de dienstverlener is ingeschreven,
b)      de beroepstitel en de staat waar die is toegekend,
c)       een verwijzing naar de van toepassing zijnde beroepsregels en de wijze van toegang ertoe;
-          De gedragscodes die desgevallend zijn onderschreven, alsook de informatie over de manier waarop die codes langs elektronische weg kunnen worden geraadpleegd.

3.1.2. Regels bij het afsluiten van een contract
Onverminderd de overige wettelijke en reglementaire informatievoorschriften verstrekt de verkoper, voordat de consument zijn order langs elektronische weg plaatst, op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze ten minste de volgende informatie:
-          De talen waarin het contract kan worden gesloten;
-          De verschillende technische stappen om tot de sluiting van het contract te komen;
-          De technische middelen waarmee invoerfouten kunnen worden opgespoord en gecorrigeerd voordat de order wordt geplaatst;
-          De contractuele bepalingen en de algemene voorwaarden van het contract, die de consument op een zodanige wijze ter beschikking moeten worden gesteld dat hij deze kan opslaan en weergeven.

3.1.3. Informatie achteraf
De consument moet schriftelijk of op een andere duurzame drager, te zijner beschikking staand en voor hem toegankelijk, een ontvangstbewijs ontvangen dat minstens moet vermelden:
-          De identiteit van de verkoper;
-          De identificatie van het product of de dienst;
-          De prijs en eventuele leveringskost;
-          De wijze van betaling;
-          Waar van toepassing, het bestaan, de voorwaarden en de uitoefeningswijze van het herroepingsrecht;
-          Waar van toepassing, de minimumduur van de overeenkomst;
-          Het geografische adres van de vestiging van de verkoper waar de consument met zijn klachten terecht kan;
-          De inlichtingen betreffende de bestaande diensten na verkoop en commerciële waarborgen;
-          De voorwaarden voor de opzegging van de overeenkomst, indien deze van onbepaalde duur is of een duur van meer dan één jaar heeft.

Onder ‘duurzame drager’ wordt onder meer verstaan computerdiskettes, cd-roms, dvd’s en de harde schijf van de computer van de consument waarop de elektronische post wordt opgeslagen. Internetwebsites vallen hier in de regel niet onder. De consument een e-mail sturen om de aankoop te bevestigen (met ingesloten de vereiste informatie) wordt in de praktijk het meest gebruikt.

De consument moet deze informatie ten laatste ontvangen op de dag van de levering van de producten. Voor diensten moet de informatie overgemaakt worden vóór de uitvoering van elke dienstovereenkomst en desgevallend, tijdens de uitvoering van de dienstenovereenkomst indien de uitvoering, met akkoord van de consument, voor het verlopen van de herroepingstermijn is begonnen.

3.2. Betaling door de consument
De consument wordt duidelijk ingelicht over de ter beschikking gestelde veilige betalingsmethoden.

Indien een beroep wordt gedaan op externe partijen om de veiligheid te waarborgen, wordt dit aan de consument meegedeeld.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, is de verkoper gehouden tot terugbetaling van de door de consument gestorte bedragen, zonder kosten. Deze terugbetaling moet plaatsvinden ten laatste binnen de dertig dagen die volgen op de herroeping.

3.3. Uitvoering van de overeenkomst
Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen moet de verkoper de bestelling uitvoeren uiterlijk binnen dertig dagen te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop de consument zijn bestelling aan de verkoper heeft toegezonden.

Behoudens in geval van overmacht, kan de consument de ontbinding vragen indien de overeenkomst door de verkoper niet binnen deze termijn wordt uitgevoerd onverminderd het eventueel bekomen van schadevergoeding. Ingevolge deze ontbinding kan van de consument geen enkele vergoeding en geen onkosten worden geëist. Bovendien moet de consument binnen de dertig dagen de bedragen terugbetaald krijgen die hij desgevallend als betaling gestort heeft. Op het einde van de wettelijk voorziene uitvoeringstermijn van dertig dagen of zoals deze overeengekomen is door de partijen, kan wel in onderling akkoord een verlenging van de termijn overeengekomen worden. De verzending van producten en van titels die diensten vertegenwoordigen gebeurt steeds op eigen risico van de verkoper.

3.4. Privacy – bescherming van de persoonlijke levenssfeer
De verkoper dient de consument op een ondubbelzinnige, heldere en begrijpelijke wijze te informeren over de verwerking van persoonsgegevens van de consument via een duidelijk verstaanbare privacy clausule die te raadplegen is vanop elke pagina van de e-commerce website. Deze clausule bevat minstens volgende elementen:
-          De contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens;
-          Het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
-          De vermelding dat de consument het recht heeft zijn gegevens in te kijken en te verbeteren en een beschrijving van de procedure om dit te doen;
-          Of de gegevens gebruikt zullen worden voor direct marketing en desgevallend de vermelding dat de consument zich hiertegen kosteloos kan verzetten;
-          Of de gegevens, mits instemming van de consument, zullen worden doorgegeven aan derden en hoe de consument zich hier desgevallend tegen kan verzetten.

Enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om het aangekondigde doel te bereiken mogen worden verzameld.

3.5 Bijkomende verplichte vermeldingen (specifiek voor rechtspersonen/vennootschappen)
Voor wat betreft rechtspersonen/vennootschappen wordt in herinnering gebracht dat elke website evenals elk (elektronisch) stuk uitgaande van de vennootschap, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, verplicht een aantal vermeldingen moet bevatten.

Met “elk stuk uitgaande van de vennootschap” wordt onder meer bedoeld, zonder limitatief te zijn: orderbevestigingen, e-mails, brieven, akten, aankondigingen, enz.

Het betreft een nauwkeurige opgave van:
-          De maatschappelijke zetel van de vennootschap;
-          De rechtsvorm (voluit of afgekort) van de vennootschap (NV, BVBA,…);
-          Het RPR of rechtspersonenregister: het woord rechtspersonenregister of RPR dient te worden gevolgd door de zetel van de bevoegde rechtbank voor het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft (vb. RPR Gent).

Voorbeeld :       NV NAAMVENNOOTSCHAP
STRAAT NUMMER POSTCODE STAD
BTW BE 0123.456.789
RPR ...............


Artikel 4. Certificatieprocedure

Verkopers kunnen zich via het aanmeldingsformulier beschikbaar op de website van het UNIZO e-commerce label inschrijven voor de UNIZO e-commerce-audit.

Kandidaat-dragers van het UNIZO e-commerce label worden door het UNIZO audit-comité gecontroleerd op de naleving van deze Code aan de hand van de checklist die beschikbaar wordt gesteld op de website van het UNIZO e-commerce label.

De e-commerce-audit zal slechts worden uitgevoerd na ontvangst van betaling van de kosten verbonden aan de certificatieprocedure ten bedrage van 250 euro (exclusief BTW) en het UNIZO-lidgeld.

Indien op basis van de uitgevoerde audit blijkt dat de aangemelde e-commerce website niet voldoet aan de voorwaarden van deze Code, zal aan de verkoper een negatief audit rapport worden overgemaakt. Een dergelijk negatief audit rapport vermeldt de voorwaarden en/of verplichtingen waaraan de verkoper dient te voldoen alvorens hij het UNIZO e-commerce label kan bekomen. De verkoper krijgt een termijn van maximum één maand te rekenen van de ontvangst van het negatief audit rapport om de nodige aanpassingen uit te voeren en hiervan bewijs te leveren aan het audit-comité.

Verkopers die voor hun e-commerce website een positief audit rapport ontvangen van het UNIZO audit-comité, krijgen het UNIZO e-commerce label toegekend.


Artikel 5. Intrekking UNIZO e-commerce label

UNIZO zal de websites die het UNIZO e-commerce label dragen regelmatig en steekproefsgewijs controleren.

UNIZO houdt zich het recht voor om het UNIZO e-commerce label in te trekken wanneer een website met het UNIZO e-commerce label en/of de verkooppraktijken van de verkoper van een gecertificeerde website niet langer conform de Code zouden zijn.

Het recht om het UNIZO e-commerce label te gebruiken vervalt en is derhalve verboden:
-          Bij intrekking van het UNIZO e-commerce label door UNIZO na de hierboven beschreven controle;
-          Bij intrekking van het UNIZO e-commerce label door de geschillencommissie (zie art.6);
-          Bij stopzetting van het UNIZO-lidmaatschap.


Artikel 6. Bevoegdheid en werking geschillencommissie
De geschillencommissie opgericht binnen UNIZO is bevoegd voor de controle op de toepassing van en het vaststellen van inbreuken op de Code.

Tegen websites die het UNIZO e-commerce label dragen, maar niet conform deze Code zijn of niet geregistreerd staan op www.unizo.be/ecommercelabel, kan klacht worden ingediend bij de geschillencommissie van UNIZO. Indien de klacht gegrond is, zal de geschillencommissie bemiddelen om tot een oplossing te komen. Is dit niet mogelijk kan zij beslissen het UNIZO e-commerce label in te trekken. Bij kleinere overtredingen kan een waarschuwing worden gegeven en in een aanpassingsprocedure worden voorzien die maximaal één maand duurt.

Om ontvankelijk te zijn moet de klacht melding maken van de vermeende inbreuk samen met het artikel van de Code dat wordt geschonden. De klacht dient een nauwkeurige uiteenzetting van de feiten te bevatten en wordt gestaafd met alle nuttige bewijsstukken.

De geschillencommissie van UNIZO kan en mag niet in de plaats treden van rechtscolleges, die bevoegd blijven voor vorderingen met het oog op het verhalen van eventuele schade.


Artikel 7. Herziening van de Code

UNIZO kan ten allen tijde deze Code wijzigen (zowel de toekenningsvoorwaarden, de gedragsregels als de vermelde prijzen). De dragers van het UNIZO e-commerce label zullen hiervan op voorhand in kennis worden gesteld. Bovendien zal hen de tijd worden gegeven zich opnieuw in regel te stellen met de Code.


Artikel 8. Toepasselijk recht en rechtbanken

Op deze Code is het Belgisch recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd kennis te nemen.


Laatste wijziging: 30 april 2013
UNIZO vzw – Willebroekkaai 37 – 1000 Brussel – www.unizo.be

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
U maakt gebruik van een verouderde versie van
Internet Explorer, klik hier om deze te updaten.
x