Onze kantoren en showroom zijn tijdelijk gesloten.

Privacy Policy

Trideus hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Wij zullen uw persoonsgegevens dan ook uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “GDPR”) en andere relevante toepasselijke wettelijke voorschriften.

Trideus verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacy policy. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent onze privacy policy kan u terecht bij [email protected].

De verwerkte gegevens door Trideus zijn alle gegevens die nodig zijn voor de correcte afhandeling van uw orders. Dit zijn:

 • (Bedrijfs)naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Facturatieadres (indien afwijkend)
 • Btw-nummer (indien van toepassing)

Deze gegevens worden verzameld middels de door u ingevulde offertes, bestelbonnen, orders en contactformulieren.

Verwerkingsdoeleinden

Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Trideus verzamelt en verwerkt mogelijks persoonsgegevens voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolging van bestellingen/leveringen, facturatie).

Trideus gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Om het winkelen bij Trideuszo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
 • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
 • Als u bij Trideuseen bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
 • Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken  op een wijze dewelke niet onverenigbaar is met voormelde doelen. Trideus zal uw persoonlijke gegevens alles niet aan derden ter beschikking stellen of verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze gegevens worden enkel verwerkt mits

 • Toestemming gegeven werd of;
 • Ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of;
 • Ze noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting of;
 • Ze noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang;

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

U hebt, zodra de verwerking van deze gegevens heeft plaatsgevonden, steevast het recht om de toestemming voor het gebruik van uw gegevens terug in te trekken.

Trideus verkoopt uw gegevens niet

Trideus zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden binnen de EU ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Zij handelen steeds op onze instructie en conform de doelen die wij bepaalden. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Trideus garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. Daarnaast garanderen we een gelijk niveau van beveiliging van uw persoonlijke gegevens, zowel bij Trideus als door ons ingeschakelde derde partijen.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen bewaard worden gedurende de termijn die noodzakelijk geacht wordt om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Deze termijn bedraagt standaard 2 jaar na uw laatste bestelling, de duurtijd van de wettelijke garantie. Indien er sprake is van verlengde garantie is de termijn van bewaring 6 maanden nadat deze verlengde garantie afloopt.

Uw rechten

Garantie van naleving van beginselen eigen aan de verwerking van persoonsgegevens
Trideus verwerkt uw persoonsgegevens enkel:

 • Conform de doeleinden zoals hier bepaald of op een wijze dewelke niet onverenigbaar is met dit oorspronkelijk doel;
 • Op een behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze waarbij de verwerking, al naargelang het geval, wordt gesteund op de eerder vermeld rechtsgronden;
 • Op een wijze dewelke proportioneel is met het vooropgestelde doel;
 • Op een juiste wijze;
 • Tijdens de duurtijd dewelke noodzakelijk is voor het betrokken doel;
 • Op een wijze dewelke voldoende waarborgen omvat tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatige verwerking en / of onopzettelijk verlies of beschadiging;

Recht op inzage – recht op rectificatie – recht op wissing
Elke betrokkene dewelke op afdoende wijze zijn identiteit bewijst heeft het recht om van Trideus uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens.

Je hebt daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de (criteria om de) termijn (te bepalen) gedurende dewelke jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die je kan uitoefenen overeenkomstig de GDPR.

Indien je wenst jouw recht op inzage/ rectificatie/ wissing te gebruiken, zal Trideus hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag en enkel indien dit recht in uw hoofde bestaat. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: [email protected]

Persoonsgegevens die onvolledig of onnauwkeurig zijn kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen via de applicatie. Je kan je recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Trideus. Trideus zal hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

Als Gebruiker heb je daarenboven het recht om zonder onredelijke vertraging jouw persoonsgegevens door Trideus te laten wissen. Je kan slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen dewelke Trideus zal beoordelen:

 • Wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • Wanneer je jouw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • Wanneer jouw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting;

Recht op beperking van de verwerking/ recht van bezwaar
Als Gebruiker heb je het recht van Trideus een beperking van de verwerking te bekomen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

 • Je betwist de juistheid van de persoonsgegevens;
 • De verwerking van Trideus blijkt onrechtmatig en je wenst geen wissing van de persoonsgegevens;
 • Trideus heeft je persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, doch je hebt deze nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Trideus dient de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van de persoonsgegevens te beoordelen, en dit gedurende deze periode.

Je hebt bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Trideus staakt hierna de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij Trideus dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw recht op bezwaar.

Je hebt daarnaast het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit wanneer hieraan rechtsgevolgen zijn verbonden of zulk besluit je in aanzienlijke mate kan treffen.

Tot slot heeft u het recht te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing.

Indien je wenst jouw recht op bezwaar/ beperking van de verwerking te gebruiken, zal Trideus hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: [email protected]

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om de aan Trideus verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen indien de verwerking gebeurt op basis van uw toestemming. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens louter rust op jouw toestemming.

Indien je wenst jouw recht op gegevensoverdraagbaarheid te gebruiken, zal Trideus hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: [email protected]

Recht op vergetelheid
Telkens wanneer je Trideus terecht hebt verzocht om gegevens te rectificeren, te wissen of nog beperkt te verwerken zal Trideus elke ontvanger van deze persoonsgegevens hiervan in kennis stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onredelijk veel inspanning zou vergen. Je kan ook steeds informatie ontvangen over deze ontvangers.

Recht op het intrekken van je toestemming/ het recht om klacht in te dienen
Je hebt steeds het recht om jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóórde intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heb je het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens door Trideus bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

Indien je wenst jouw recht op inzage te gebruiken, zal Trideus hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: [email protected]

Recht op informatie/ transparantie
Bij de uitoefening van je rechten zal Trideus steeds handelen in overeenstemming met de GDPR en zodoende alle in de GDPR vereiste informatie verschaffen in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijke toegankelijke vorm dewelke je in een eenvoudige taal zal ontvangen.

De termijnen voor het beantwoorden van je verzoeken kunnen in uitzonderlijke omstandigheden, waaronder de complexiteit/ veelheid van je verzoeken, verlengd worden. Trideus zal u daartoe binnen de maand na ontvangst van uw verzoek in kennis stellen van deze verlenging en van het waarom van deze verlenging.

Locatie van de verwerking

De locatie waarop de persoonsgegevens worden verwerkt en worden opgeslagen is het werkingsadres van Trideus, met name Truibroek 65, 3945 Ham. Deze gegevens worden opgenomen en opgeslagen in LightSpeed E-Commerce en Exact online.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer en die gebruikt worden voor direct marketing. Trideus gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Trideus geen cookies ontvangt.

Klachten

U beschikt over het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Deze commissie is bereikbaar via brief (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel) of email ([email protected]).

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
U maakt gebruik van een verouderde versie van
Internet Explorer, klik hier om deze te updaten.
x