Onze kantoren en showroom zijn tijdelijk gesloten.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Trideus, gevestigd te Truibroek 65, 3945 Ham. Deze versie is geldig vanaf 30/10/2013.

Artikel 1: Algemene bepalingen
1.1 De e-commerce website van Trideus, met maatschappelijke zetel te Goeslaerstraat 59, 3560 Lummen, BTW BE 0543289971, (hierna 'Trideus') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
1.2 Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van de e-commerce website van Trideus. De voorwaarden zijn voor ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Trideus. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Trideus behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Trideus erkend.
1.5 Trideus garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 2: Prijs

2.1 Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief btw.
2.2 Afhankelijk van de geselecteerde vervoerder, worden boven op deze prijzen nog vervoerskosten in meerdering gebracht. Gratis verzending boven 150 euro is enkel geldig voor zendingen geplaatst via de website van Trideus.
2.3 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 
2.4 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
2.5 De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Betalingsfaciliteiten

3.1 Betaling geschiedt op een van de betaalmethoden zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
3.2 De betaaltermijn waarbinnen een bestelling betaald dient te worden is 30 dagen na overhandiging of toezending van de factuur. 
3.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal de verzending gebeuren nadat de betaling ontvangen is. Er dient rekening gehouden te worden met een wachttermijn van 1 à 3 werkdagen indien u kiest voor betaling via overschrijving.
3.4 Behoudens protest bij aangetekend schrijven binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de factuur, wordt deze geacht door de klant aanvaard te zijn.

Artikel 4: Aanbod
4.1 Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Trideus niet. Trideus is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Trideus is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
4.2 Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
4.3 Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Trideus. Trideus kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 5: Levering
5.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Trideus bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad of niet meer leverbaar is), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
5.3 Aan de leveringsplicht van Trideus zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Trideus geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden, of werden aangeboden op het adres door de afnemer opgegeven. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
5.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
5.5 Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Trideus.
5.6 Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Trideus was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
6.1 De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Trideus.
6.2 De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Trideus te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

7.1 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Trideus.
7.2 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming (art. 45 e.v.), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Trideus heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 kalenderdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Trideus. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Trideus er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
7.3 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door Trideus aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatstgenoemde diensten, waarbij Trideus slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.
7.4 Het herroepingrecht geldt niet voor:

    Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van 14 kalenderdagen 

    Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft 

    Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben 

    Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen 

    Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken 

    De levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

7.5 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Trideus via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
7.6 Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Artikel 8: Gegevensbeheer
8.1 Indien u een bestelling plaatst bij Trideus, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Trideus. Trideus houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
8.2 Trideus respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
8.3 Trideus maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Artikel 9: Garantie
9.1 De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De wettelijke garantietermijn voor consumenten bedraagt 2 jaar, de garantietermijn voor bedrijven en overheidsinstanties bedraagt 1 jaar. In geval van verborgen gebreken is vervanging en herstelling mogelijk tot 2 jaar na aankoop.
9.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
9.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Trideus) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Trideus. Verkeerd geleverde goederen dienen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Trideus schriftelijk te worden gemeld. Voor eventuele gebreken aan het product is er een meldingstermijn van 2 maanden dewelke ingaat de dag van de vaststelling van het gebrek. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
9.4 Indien klachten van de afnemer door Trideus gegrond worden bevonden, zal Trideus naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Trideus en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Trideus) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Trideus gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Trideus voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
9.5 Trideus is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
9.6 Deze garantie geldt niet indien:
A) en zolang de afnemer jegens Trideus in gebreke is;
B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Trideus en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
E) Op door Trideus verkochte tweedehands toestellen.
9.7 Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Artikel 10: Aanbiedingen
10.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
10.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Trideus zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
10.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Trideus slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
10.4 Aanbiedingen van Trideus gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
10.5 Trideus kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
10.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 11: Overeenkomst
11.1 Een overeenkomst tussen Trideus en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Trideus op haalbaarheid is beoordeeld.
11.2 Trideus behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 12: Klantendienst
12.1 De klantendienst van Trideus is bereikbaar op het telefoonnummer +32 11/48.00.75, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres Truibroek 65, 3945 Ham. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 13: Sancties voor laattijdige en niet-betaling
13.1 Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Trideus beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
13.2 Onverminderd het voorgaande behoudt Trideus zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 14: Cookies

14.1 Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
14.2 U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
14.3 Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 15: Afbeeldingen en specificaties
15.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Trideus gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 16: Overmacht

16.1 Trideus is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
16.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Trideus alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
16.3 Trideus behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Trideus gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
16.4 Indien Trideus bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17: Aansprakelijkheid

17.1 Trideus kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden of enige aansprakelijkheid aanvaarden voor welke schade dan ook die ontstaat of ontstaan is, wanneer dan ook, door verkeerd gebruik van de apparaten en producten en evenmin door gebrekkig of verkeerd gebruik van de door de apparaten gecreëerde of samengestelde producten. Trideus kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor een gebrekkig, niet of onvoldoende functioneren van een door de afnemer zelf met de apparaten gecreëerd product of onderdeel, welk dan ook.
17.2 Trideus is evenmin aansprakelijk voor het niet naleven van de regelgeving, met inbegrip van de veiligheid en het gebruik van de juiste materialen. 
17.3 Bij het niet naleven van het correct gebruik, correcte installatie en plaatsing, onderhoud en het herstellen op eigen initiatief vervalt de garantie van het toestel.

Artikel 18: Wijziging voorwaarden
18.1 Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Trideus. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 19: Bewijs

19.1 De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

20.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
20.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Trideus en Klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Hasselt, Limburg, België kennis, tenzij Trideus er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
U maakt gebruik van een verouderde versie van
Internet Explorer, klik hier om deze te updaten.
x